{$id} {$name}

Size Chart

ตารางไซซ์ GQWhite™ Shirt

GQ Size
39 40 41 42 43 44
ความกว้างของไหล่ (ซม.)
39 40 41 42 43 44
ความกว้างของรอบคอ (นิ้ว)  15" 15.4" 15.7" 16.1" 16.5" 16.9"
ความกว้างของรอบอก (นิ้ว) 35.8" 37.4" 39" 40.6" 42.1" 43.3"
ความกว้างของรอบอก (นิ้ว)
33.1" 34.3" 35.8" 37.4" 39" 40.6"

GQ Size
45 46 47 48 49 50
ความกว้างของไหล่ (ซม.)
45 46 47 48 49 50
ความกว้างของรอบคอ (นิ้ว)  17.3" 17.7" 18.1" 18.5" 18.9" 19.3"
ความกว้างของรอบอก (นิ้ว) 44.9" 46.5" 48" 49.6" 51.2" 52.4"
ความกว้างของรอบอก (นิ้ว)
42.1" 43.7" 44.9" 46.5" 48" 49.6"

ถ้ายังไม่แน่ใจไซซ์ของคุณ สามารถติดต่อแอดมินเพื่อรับคำแนะนำได้ทาง  LINE @gqapparel ×