เพียงซื้อหน้ากากผ้า GQWhite™ Mask สีใดก็ได้ ณ ร้านค้าทั่วประเทศรับสิทธิ์ลุ้นทองและของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 600,000 บาทลงทะเบียนเลย!

ข้อตกลงและเงื่อนไขการร่วมกิจกรรม

 1. วันที่ซื้อสินค้าต้องอยู่ในระยะเวลากิจกรรม แบ่งเป็น 3 รอบ ดังนี้
  รอบที่ 1 เริ่มวันที่ 1 ก.พ. 2565 – 26 ก.พ. 2565
  รอบที่ 2 เริ่มวันที่ 1 มี.ค. 2565 – 26 มี.ค. 2565
  รอบที่ 3 เริ่มวันที่ 1 เม.ย. 2565 – 26 เม.ย. 2565
 2. รูปใบเสร็จจะต้องเห็นวันที่ซื้อสินค้า ร้านค้า และรายการสินค้า GQWhite™ Mask ที่ซื้อ โดย 1 ใบเสร็จ ได้รับ 1 สิทธิ์/รอบ
 3. บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีของการจับรางวัลครั้งที่ 1 ในวันที่ 4 มีนาคม 2565, ครั้งที่ 2 ในวันที่ 4 เมษายน 2565 และครั้งที่ 3 ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 ทางหน้าเว็บไซต์และทาง www.facebook.com/GQApparel เวลา 17.00 น.
 4. ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลเป็น ทองรูปพรรณ บริษัทฯ จะติดต่อผู้โชคดีทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้ให้ไว้ เพื่อให้มารับของรางวัล ณ ร้านทองแท้ออโรร่า ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยนำ SMS แจ้งผลและบัตรประชาชนไปแสดงเพื่อยืนยันตัวตน หากไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้หรือผู้โชคดีไม่ประสงค์ขอรับของรางวัล ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้แก่ผู้โชคดี สำรองในลำดับถัดไป หากผู้โชคดีสำรองไม่มารับของรางวัล ทางบริษัทฯ จะมอบของรางวัลให้กับองค์กร สาธารณะกุศลต่อไป
 5. ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลเป็น เสื้อยืด GQ ผ้าไมโครไฟเบอร์ GQ Smart Clean™ หน้ากากผ้า GQMax™ Mask ฟ้าทะลายโจรสกัด 180 มก. เสื้อแจ็คเก็ต GQ Ultimate Protection บัตรชมภาพยนตร์ และบัตร Starbucks บริษัทฯ จะดำเนินการส่งของรางวัลให้ผู้โชคดีตามที่อยู่ที่ได้ให้ไว้ หากของรางวัลมีการตีกลับและบริษัทไม่ได้รับการติดต่อจากผู้โชคดีภายใน 30 วัน จะขอนำส่งของรางวัลให้กับผู้โชคดีสำรองลำดับถัดไป
 6. ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลเป็น ส่วนลดมูลค่า 200 บาท สำหรับซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ GQSIZE.COM บริษัทฯ จะดำเนินการส่งของรางวัลให้ผู้โชคดีทาง SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้ให้ไว้
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ, ยกเลิก, เพิกถอน, หรือเรียกคืนของรางวัลทั้งหมด หากพบว่า ผู้โชคดีมีการใช้สิทธิ์ร่วมรายการโดยข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง ทุจริต ปลอมแปลง ฉ้อฉล ไม่ว่ากรณีใด ๆ เพื่อให้ ได้มาซึ่งสิทธิ์ในรายการนี้
 8. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยน คืน หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือโอนสิทธิ์ให้แก่ ผู้อื่นได้
 9. พนักงานและครอบครัวของ บริษัท สุภารา จำกัดและบริษัทในเครือ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 10. กำหนดให้ผู้โชคดีทุกท่าน มีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุด 1 รางวัลต่อรอบการประกาศ
 11. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

รายชื่อผู้โชคดีครั้งที่ 3

ทองคำหนัก 1 บาท 3 รางวัล

วิศิษฐ์ พราหมใหญ่

รติพร โสตถิกรกุล

รุ่งฤดี จันทรรวงทอง

GQ Ultimate Protection Jacket จำนวน 40 รางวัล

Aeesoh Masaleh
Sureeyanee Duemoma
สิทธิชัย นามวงศ์
มาริสา กลิ่นหวล
ณัฐธิดา นามวงศ์
Aummuatiya Masalae
วิชุดา จำเนียรพันธุ์
เริงณรงค์ สุขกลัด
ปภาภัสสร์ ขันธนิกร
วันวิสาข์ โพธิ์ศิริ
เหนือพธู ชมภูพงษ์
สุรีย์ พานทอง
สุภัทรา คำเอี่ยมรัตน์
ฐิพรรัศมิ์ สรวมศิริ
พงศ์ภวัฒน์ สรวมศิริ
เบญจวรรณ ตันติสันถวพงศ์
กิตติพันธ์ ฐิติบวรไพศาล
แอนนา คุ้มวิไล
ณัฏฐนันท์ วิไลสุขศรี
ประดิษฐ์ วิไลสุขศรี
พรพจน์ แซ่ตั้ง
ประชา วิไลสุขศรี
เบญจ์ธรรมคุณ วงษ์อมร
บุบผา วิไลสุขศรี
ชุติกาญจน์ เเซ่ลี่
ดวงใจ วิไลสุขศรี
ฉัตรคัมภรณ์ วรเวชวิทยา
คนึงนิตย์ พิทยาพฤกษ์
เก็จแก้วมณี แซ่ลี่
กานต์มณี แจ่มจิราศัย
ปุณยภา เสื้อวิจิตร
สัณหณัฐ พงศาวณิชย์
สุดารัตน์ พงศาวณิชย์
ปริญญา นารอด
สาลี่ เสื้อวิจิตร
เสริม เพาะพืช
ทรัพย์ศิริ มะลิสุวรรณ
สายัณห์ วรอรรถ
ปัญจรัศมิ์ ธรรมสนองคุณ
ไพโรจน์ เสื้อวิจิตร

เสื้อยืด GQ จำนวน 40 รางวัล

นวลพรรณ ใจชำนิ
รัศมี เลอเลิศไทยานุภาพ
จีรวัฒน์ ขำอินทร์
พัชราวลัย คงบัว
อัจฉรา พงษ์แสวง
ศิริวรรณ​ ศรีสงกา​
วิทูร ขุมทรัพย์
นิธิกร ขุมทรัพย์
ชลสิทธิ์ จันหอม
ซิ้วเตียง แซ่เอี๊ยว
ไพศาล กาญจนประเสริฐ
จิตราภรณ์ เสนารักษ์
ศิริวัฒน์ สงวนคำ
สุวิมล สร้อยทาง
สุจิตตรา ตาเทพ
พีรภัทร จตุภูมิเตชา
สมศรี ตุวินันท์
ภาณุพงศ์ กาญจนพัฒนกุล
ธารารัตน์ ตุวินันท์
พัสตราภรณ์ ตุวินันท์
จิรพันธ์ ไวพนิชการ
ธนัท เลิศช่ำชองกุล
สิทธิพงษ์ วงศ์ภูมิ
พิสิทธิ์โชค สันตะกุล
สุจิตรา ไกรลาส
ชัยมงคล พรมสุรินทร์
กนกวรรณ เมืองใหม่
ลักษิกา เปี่ยมปิ่นเศษ
อังศุมาลิณร์ เสื้อวิจิตร
อดิกานต์ ตรีษานนท์
สุรินทร์ แสงม่วง
ธนากร อร่ามศรี
ศิวัช รัตน์วิทยากรณ์
ภูศรัณย์ สนศิริ
อพิสิษธ์ เกียรติเจริญไกร
ณัฐพนธ์ จันทโชติ
ศิริรัตน์ ขุมทรัพย์
พิศุทธ์ เจริญศิริ
อัครพล แสนสงค์
ประนอม ยีรัมย์

GQ Smart Clean™ จำนวน 20 รางวัล

ณัฐสิทธิ์ ใจชำนิ
ฉันทนา ม้าวบุดดี
ภานุวัฒน์ ดาวังปา
อาทิตย์ ทองขาว
สุกัญญา ฤกษ์ผลดี
มาดี ศรีพรหม
ดารุณี สีหาคม
โชติกา นาคพันธ์ุ
สุภาวดี น่วมคง
วราภรณ์ หมีเงิน
แอนนา สุดร
อธิวัฒน์ บุตรศรี
ชลธิชา โกมาร

เพิ่มโอกาสลุ้นทอง ช้อปเลย!

Black
Sold out
Sold out
Sold out
×