ข้อกำหนดการให้บริการ


ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับสมาชิก GQ Member Club


ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอสมัครเป็นสมาชิก GQ Member Club โดยรับทราบ ตกลง และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้


1. ข้าพเจ้าตกลงให้ บริษัท กิติธัญ จำกัด รวมถึงบริษัทแม่ และ/หรือ บริษัทลูก และ/หรือ บริษัทในเครือ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ บริษัท สุภารา จำกัด (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “บริษัทฯ”) ดำเนินการให้บริการแพลตฟอร์มและรับสมัครให้ข้าพเจ้าเป็นสมาชิก จนกว่าบริษัทฯ ยกเลิกสถานะความเป็นสมาชิกของข้าพเจ้าเนื่องจากข้าพเจ้าไม่มีการสะสม และ/หรือ แลกคะแนนภายในระยะเวลา 3 (สาม) ปีติดต่อกันและไม่มีคะแนนสะสมคงเหลือ


2. ข้าพเจ้ารับทราบว่าการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้จาก [ใส่ลิงค์ Privacy Policy] โดยข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ผ่านแพลตฟอร์ม และ/หรือ การใช้บริการแพลตฟอร์ม GQ Member Club เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานระบบสมาชิกของบริษัทฯ และข้าพเจ้าต้องการรับสิทธิพิเศษและข่าวจากบริษัทฯ


3. ข้าพเจ้ารับทราบว่า สมาชิกสามารถรับคะแนนสะสมจากการซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ที่ร่วมรายการ หรือกิจกรรมสะสมคะแนนอื่น ๆ จากแพลตฟอร์ม GQ Member Club ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการได้มาซึ่งคะแนนเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งอาจแตกต่างไปตามช่วงเวลาและชนิดของสินค้า


4. ข้าพเจ้ารับทราบว่า สมาชิกสามารถใช้คะแนนสะสมเพื่อแลกของรางวัลบนแพลตฟอร์ม GQ Member Club ตามเงื่อนไขคะแนนและของรางวัลที่กำหนด โดยคะแนนไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้


5. ข้าพเจ้ารับทราบว่า คะแนนจากการเป็นสมาชิกแต่ละคะแนนมีอายุ 1 ปี นับจากวันที่คะแนนนั้นถูกสะสม


6. ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับคะแนนจากการเป็นสมาชิก ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับให้บริษัทฯ มีอำนาจในการตรวจสอบและระงับข้อโต้แย้งแต่เพียงผู้เดียว โดยการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด


7. ข้าพเจ้ายอมรับว่าสิทธิประโยชน์ที่ทางบริษัทฯ เสนอให้แก่สมาชิกแต่ละรายอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประวัติการซื้อผลิตภัณฑ์ของสมาชิกแต่ละราย และ/หรือ นโยบายทางการตลาดของบริษัทฯ


8. ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับว่า หากข้าพเจ้ายกเลิกการสั่งซื้อหรือคืนผลิตภัณฑ์ที่ซื้อจากบริษัทฯ ข้าพเจ้าต้องคืนคะแนนสะสมที่ได้รับจากการซื้อผลิตภัณฑ์นั้นและของรางวัลที่แลกรับจากคะแนนสะสมจากการซื้อผลิตภัณฑ์นั้น หรือคืนเป็นเงินสดตามมูลค่าของของรางวัลดังกล่าว


9. ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับว่าบริษัทฯมีสิทธิ์ปฏิเสธการให้บริการแพลตฟอร์มและการสมัครนี้ หรือสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกได้โดยไม่จำเป็นต้องระบุสาเหตุการปฏิเสธ และ/หรือ ยกเลิกดังกล่าว และสามารถยกเลิก และ/หรือ ปฏิเสธได้ในเวลาใดๆโดยมีผลทันที


10. ข้าพเจ้ายอมรับและผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเป็นสมาชิกที่บริษัทฯ กำหนดไว้ขณะลงทะเบียนใช้บริการแพลตฟอร์มและรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่อาจมีขึ้นในภายหน้า โดยบริษัทฯ มิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บังคับใช้ในขณะนั้นๆสามารถเข้าถึงได้จาก https://gqsize.com/pages/gq-member-tos


11. ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับว่าบริษัทฯ มีสิทธิ์เด็ดขาดฝ่ายเดียวในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเป็นสมาชิก/ของรางวัลที่จัดให้แลกและสิทธิพิเศษต่าง ๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


12. กรณีที่มีปัญหาขัดแย้งจากการเป็นสมาชิก คำชี้ขาดของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด


13. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเป็นสมาชิก หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสิทธิประโยชน์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


14. ข้าพเจ้ารับทราบว่า หากข้าพเจ้าประสงค์ที่จะยกเลิกการเป็นสมาชิก หรือไม่ประสงค์ที่จะรับการติดต่อสื่อสารทางการตลาดจากบริษัทฯ สามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ที่ csteam@suparagroup.com หรือ LINE: @GQApparel ตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9:00 น. – 18:00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์


ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้แพลตฟอร์ม GQ Member Club


บริษัท กิติธัญ จำกัด รวมถึงบริษัทแม่ และ/หรือ บริษัทลูก และ/หรือ บริษัทในเครือ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ บริษัท สุภารา จำกัด (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “บริษัทฯ”) ได้จัดทำเว็บไซต์ GQ Member Club (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “แพลตฟอร์ม”) เพื่อใช้เป็นช่องทางในการติดต่อและสื่อสาร รวมถึงให้บริการแก่ผู้ใช้บริการที่เป็นสมาชิกของ GQ Member Club (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “สมาชิก”) เช่น การสมัครเป็นสมาชิก ตรวจสอบคะแนนคงเหลือและคะแนนที่จะหมดอายุ ปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก และแลกคะแนนสะสมตามรายการที่บริษัทฯ กำหนด รวมถึงวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนดทั้งในขณะนี้และที่จะกำหนดขึ้นภายหลัง


ผู้ใช้งานแพลตฟอร์ม (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ผู้ใช้งาน”) ได้อ่านและยอมรับว่าผู้ใช้งานจะต้องผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแพลตฟอร์มนี้ โดยผู้ใช้งานจะต้องศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านล่างนี้อย่างละเอียดและรอบคอบก่อนที่จะกระทำธุรกรรมหรือกิจกรรมใด ๆ บนแพลตฟอร์มนี้ หากท่านทำธุรกรรมหรือกิจกรรมใด ๆ บนแพลตฟอร์ม ให้ถือว่าท่านได้ยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้แล้ว และหากท่านไม่ต้องการที่จะผูกพันภายใต้เงื่อนไขนี้ กรุณาหยุดทำธุรกรรมใด ๆ บนแพลตฟอร์มนี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และ/หรือข้อตกลงอื่น ๆ ในแพลตฟอร์มนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกและผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า


1. ขอบเขตการใช้งานแพลตฟอร์ม และข้อกำหนดทั่วไป


1.1 บริษัทฯขอสงวนสิทธิไว้สำหรับสมาชิกที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกบนแพลตฟอร์มเพื่อตรวจสอบคะแนนคงเหลือและคะแนนที่จะหมดอายุ ปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก และแลกคะแนนสะสมตามรายการที่บริษัทฯกำหนด รวมถึงวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่บริษัทฯกำหนดทั้งในขณะนี้และที่จะกำหนดขึ้นภายหลัง


1.2 ผู้ใช้งานรับรองว่าข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ ในแพลตฟอร์มเป็นข้อมูลของผู้ใช้งานที่ถูกต้องครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งรับรองว่าเบอร์โทรศัพท์มือถือ หรืออีเมลส่วนตัวยังใช้งานได้อยู่ในขณะที่ให้ข้อมูลดังกล่าว และรับรองว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแท้จริงของผู้ใช้งาน มิใช่ข้อมูลของบุคคลอื่น หากเกิดความเสียหาย และ/หรือ ความรับผิดใดๆจากการใช้ข้อมูลของบุคคลอื่น ผู้ใช้งานจะรับผิดเพื่อการนั้นแต่เพียงผู้เดียว


1.3 ผู้ใช้งานตกลงและรับทราบว่า บริษัทฯไม่ได้ให้ความรับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหาที่ปรากฏอยู่บนแพลตฟอร์ม และไม่รับรองว่าแพลตฟอร์มปราศจากไวรัสหรือสิ่งอื่น ๆ ที่อาจจะกระทบต่อคอมพิวเตอร์ และ/หรือ อุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน


1.4 ก่อนจะทำรายการใด ๆ ผ่านแพลตฟอร์ม ผู้ใช้งานจะต้องตรวจสอบชื่อและนามสกุล และคะแนนสะสม ซึ่งจะปรากฏบนแพลตฟอร์ม แอปพลิเคชั่นและอีเมลที่ส่งถึงท่านตามอีเมลแอดเดรส หรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆที่ใช้ในการการติดต่อที่ท่านได้ระบุไว้ หลังจากที่มีการทำธุรกรรมใดๆ ผ่านทางแพลตฟอร์มทุกครั้ง หากผู้ใช้งานพบภายหลังว่ามีข้อมูลผิดพลาด ผู้ใช้งานจะไม่เรียกร้องใดๆสำหรับผลกระทบที่อาจเกิดจากข้อมูลที่ผิดพลาดนั้น


1.5 ผู้ใช้งานจะตรวจสอบเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่บนแพลตฟอร์มก่อนการรับสิทธิประโยชน์ และการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านแพลตฟอร์ม


1.6 ในการใช้งานแพลตฟอร์มในแต่ละครั้ง ถือว่าผู้ใช้งานได้รับทราบถึงข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ รวมถึงข้อตกลงและเงื่อนไขทีมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขและได้ใช้บังคับในเวลาดังกล่าวโดยครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว โดยตกลงปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าวทุกประการ


1.7 ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร บริษัทฯอาจระงับหรือยกเลิกการให้บริการ รวมถึงเปลี่ยนแปลงรายการของรางวัลและโปรโมชั่นผ่านแพลตฟอร์มได้โดยไม่ต้องประกาศ หรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


1.8 คะแนนสะสมที่แลกผ่านทางแพลตฟอร์ม จะถูกนำไปประมวลผลและหักออกจากคะแนนที่คงเหลืออยู่ทันที


1.9 เมื่อผู้ใช้งานทำการยืนยันการแลกคะแนนบนแพลตฟอร์มเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถขอคืนคะแนนได้


1.10 คะแนนสะสมที่แลกจะถูกหักออกจากระบบในส่วนแรกของบัญชีในรูปแบบ “เข้าก่อน ออกก่อน”


1.11 คะแนนสะสมแต่ละคะแนนจะมีอายุ 1 (หนึ่ง) ปี นับจากปีที่มีการซื้อสินค้าและได้รับคะแนนนั้น ๆ2. การสมัครเป็นสมาชิก


2.1 ผู้ขอใช้บริการสามารถสมัครสมาชิกได้โดยจะต้องให้รายละเอียดข้อมูลตามที่บริษัทฯ กำหนด รวมทั้งได้รับอนุมัติจากบริษัทฯ ให้เป็นสมาชิก โดยผู้ใช้บริการต้องผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการเป็นสมาชิก GQ Member Club


2.2 ผู้สมัครตกลงและยอมรับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ของการเป็นสมาชิกที่ใช้บังคับในขณะลงทะเบียนใช้บริการแพลตฟอร์มและข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทฯฉบับใด ๆ ที่มีผลบังคับใช้ในเวลาใด ๆ


2.3 ผู้สมัครรับรองว่าข้อมูลต่างๆ ที่ได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ ในการลงทะเบียนเป็นสมาชิกถูกต้องครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งรับรองว่าเบอร์โทรศัพท์มือถือ หรือ อีเมลส่วนตัวยังใช้งานอยู่ในขณะที่ได้ให้ข้อมูลดังกล่าว และรับรองว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแท้จริงของผู้ใช้งาน มิใช่ข้อมูลของบุคคลอื่น หากเกิดความเสียหาย และ/หรือ ความรับผิดใดๆจากการใช้ข้อมูลของบุคคลอื่น ผู้ใช้งานจะรับผิดเพื่อการนั้นแต่เพียงผู้เดียว


2.4 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเป็นสมาชิก หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสิทธิประโยชน์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


3. การลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม


3.1 ผู้ขอใช้บริการสามารถลงทะเบียนเข้าใช้งานแพลตฟอร์มได้โดยจะต้องทำการให้รายละเอียดข้อมูลตามที่บริษัทฯกำหนด รวมทั้งได้รับอนุมัติจากบริษัทฯ ให้เป็นสมาชิก โดยผู้ใช้บริการต้องผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ

อนึ่ง ผู้ขอใช้บริการต้องตั้งรหัสผ่านสมาชิกด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือ โดยขั้นตอนการยืนยันโดยรหัสลับ (OTP) ที่ทางบริษัทฯ จัดส่งให้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ สมาชิกจะต้องรักษารหัสผ่านไว้เป็นความลับและไม่เปิดเผยหรือกระทำการใด ๆ ที่อาจทำให้ผู้อื่นทราบรหัสผ่าน


3.2 สมาชิกรับรองว่าบรรดาข้อมูลที่ได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ ในการลงทะเบียนเข้าใช้แพลตฟอร์มนี้ถูกต้องครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งรับรองว่าเบอร์โทรศัพท์มือถือหรืออีเมลส่วนตัวยังใช้งานอยู่ในขณะที่ได้ให้ข้อมูลดังกล่าว และรับรองว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแท้จริงของผู้ใช้งาน มิใช่ข้อมูลของบุคคลอื่น หากเกิดความเสียหาย และ/หรือ ความรับผิดใดๆจากการใช้ข้อมูลของบุคคลอื่น ผู้ใช้งานจะรับผิดเพื่อการนั้นแต่เพียงผู้เดียว


4. การปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก


4.1 สมาชิกสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวผ่านทางแพลตฟอร์ม ยกเว้นข้อมูลเบอร์โทรศัพท์มือถือ ซึ่งจะไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้

×